Allmänna försäljningsvillkor

1.  Tillämplighet

Svenska Infobyte AB:s (”Infobyte”) Allmänna Försäljningsvillkor gäller för leverans av produkter och tjänster till kund vid beställning via vår hemsida. Utöver dessa villkor behöver kunden normalt godkänna tillverkares och tjänsteleverantörers villkor för användning. Infobytes målgrupp är företag, myndigheter och organisationer och beställningar från privatpersoner avböjs normalt.

2.  Priser och frakt

Aktuella priser anges i SEK och exklusive moms. Kostnad för frakt tillkommer. Angivet pris gäller om inte annat särskilt överenskommits. Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

3.  Betalningsvillkor

Nybeställningar faktureras vid leverans efter särskild kreditprövning. Betalning ska vara oss tillhanda senast 15 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning har Infobyte rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgade avgifter. Produkterna förblir Infobytes egendom till dess full betalning erlagts.

Löpande abonnemangstjänster faktureras därefter i förskott innan den pågående abonnemangsperioden går ut som erbjudande att förlänga abonnemanget. Betalas fakturan så förlängs abonnemanget.

4.  Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos Infobyte accepterar kunden dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet. Kunden är bunden av sin order efter orderläggning. Bindande avtal mellan parterna kommer till stånd när Infobyte har skickat en orderbekräftelse till kunden.

5.  Garanti

Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare. Infobyte lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

6.  Leverans och transportskador

Vi levererar endast inom Sverige om inte annan överenskommelse träffats. Risken för leveransen går över på kunden när produkten lämnats av Infobyte till transportör.

Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportör samt till Infobyte. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och Infobyte.

7.  Tillämplig lag och tvist

Svensk rätt ska tillämpas på dessa Allmänna Försäljningsvillkor.

8.  Personuppgifter

Om du anmäler att du vill ta emot information från oss, skickar in en produkt- eller offertfråga, ett supportärende eller lägger en beställning så kommer vi att databehandla dina personuppgifter. Vi använder uppgifterna för att uppfylla våra åtaganden inom ramen för våra uppdrag, vårt försäljningsarbete, vår administration samt för marknadsföringsändamål. I vissa fall behöver vi lämna dina personuppgifter vidare till externa produktleverantörer. Förutom de uppgifter som du själv anger kan vi behöva komplettera med ytterligare uppgifter från offentligt tillgängliga register.

Du har enligt 26 § PuL rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan skickad till oss på adressen ovan, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi sparat och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § PuL begära rättelse av personuppgifter som vi behandlar om dig. Du kan också återkalla ditt samtycke. Då kommer vi inte att behandla ytterligare personuppgifter om dig än de vi redan har och de vi enligt lag är skyldiga att bevara.

Personuppgiftsansvarig är Svenska Infobyte AB (organisationsnummer 556663-7707), Box 305, 151 24 Södertälje. Telefon 08-554 434 10.