Så arbetar vi för att minska vår miljöbelastning

It-branschen är  en nyckelfaktor i omställningen till ett hållbart näringsliv. Praktiska tjänster som distansmöten och telematik minskar till exempel behoven av resor. Men faktum är att dagens it-bransch också är en stor miljöbov, det går åt mycket material och energi i tillverkningen, värdefulla metaller förbrukar och energi till kyla och serverdrift utgör en viktig del av det totala avtrycket i miljön.

Här är några exempel på hur vi arbetar för att minska vår och våra kunders miljöpåverkan:

  • All vår drift sker med el producerad med sol, vind eller vatten.

  • Vi kyler våra servrar med vatten från Mälaren istället för miljöfarligt köldmedium.

  • Vi sparar många resor genom att jobba med distanssupportsystem där så är lämpligt istället för att besöka kunden fysiskt.

  • Vår egna utrustning väljs alltid bland energisnåla alternativ och vi försöker alltid att rekommendera sådana produkter till våra kunder.

  • Vi samordnar leveranser av hårdvara och förbrukningsartiklar till våra kunder.

  • Vi ombesörjer att uttjänt utrustning tas om hand på ett miljövänligt sätt och är registrerade för transport av miljöfarligt avfall

  • Vi bedriver ett långsiktigt arbete för att minimera antalet servrar som vår egen och våra kunders verksamhet behöver med hjälp av så kallad ’Serverkonsolidering’, det vill säga att allt fler tjänster koncentreras till allt färre men kraftfullare servrar.

Har du några tips på hur vi kan bli ännu bättre? Låt oss gärna få veta det i så fall.